Menu Đóng

Cách xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Xác định doanh thu là một yếu tố quan trọng khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, việc xác định doanh thu sẽ có những khó khăn khi dịch vụ được thực hiện từ năm trước nhưng sang năm sau mới hoàn thành, trong những trường hợp như vậy thì phải xác định doanh thu thế nào, mời bạn đọc đón xem bài viết.

Doanh thu để tính thuế thu nhập daonh nghiệp là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 Căn cứ hướng dẫn xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTCT, hông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC 1. Các xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNDN:

* Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

– Doanh thu để tính thuế TNDN là doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Ví dụ: Công ty kế toán VNNP Việt Nam kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có xuất hóa đơn giá trị gia tăng với thông tin như sau:

Hóa đơn ghi Hạch toán doanh thu
+ Đơn giá (giá bán chưa VAT): 20.000.000 + Thuế GTGT (10%): 2.000.000 + Tổng thanh toán: 22.000.000 Nợ 111/112/331: Tổng thanh toán (22.000.000) Có 511: Doanh thu (20.000.000) Có 3331: Thuế GTGT phải nộp (2.000.0000)
Doanh thu để tính thuế TNDN là 20.000.000

* Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

– Doanh thu để tính thuế TNDN là doanh thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

– Ví dụ: Công ty Bảo kê khai thuế GTGT theo phương phát trực tiếp có xuất hóa đơn bán hàng hóa với thông tin như sau

Hóa đơn bán hàng ghi Hạch toán:
+ Đơn giá (giá bán đã gồm VAT): 11.000.000 + Tổng thanh toán: 11.000.000 * Hạch toán ghi nhận doanh thu: Nợ 111/112/331: Tổng thanh toán (11.000.000) Có 511: Doanh thu (11.000.000) * Hạch toán thuế GTGT phải nộp: Nợ 511: giảm doanh thu (110.000) Có 3331:
Doanh thu để tính thuế TNDN là 11.000.000 Hạch toán là theo chế độ kế toán (TT200 hoặc 133)

Ở phần này, các bạn sẽ thấy có sự mâu thuẫn:

Tại sao: Thuế TNDN quy định: Doanh thu để tính thuế TNDN là doanh thu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mà theo chế độ kế toán số thuế GTGT phải nộp là lại hạch toán giảm doanh thu Nợ 511?

Vấn đề này được giải đáp qua Công văn số 7803/CT-TTHT ngày 12/8/2016 của Cục Thuế TP. HCM về quyết toán thuế TNDN như sau:

“trường hợp doanh nghiệp đăng ký áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; nhưng thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, hạch toán đầy đủ doanh thu, chi phí và xác định được thu nhập của hoạt động kinh doanh thì khoản thuế GTGT phải nộp trong năm được tính là khoản giảm trừ doanh thu khi xác định thuế TNDN”

* Lưu ý:

– Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế việc xác định số thuế được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

– Ví dụ: Công ty kế toán VNNP (kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) cho công ty AB thuê nhà 2 năm: từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2019 với giá thuê (chưa VAT) là 10.000.000/tháng Công ty AB đã thanh toán đầy đủ 2 năm (264.000.000) tiền thuê nhà cho VNNP Việt Nam vào ngày 01/01/2018 Công ty VNNP Việt Nam đã xuất hóa đơn GTGT cho công ty VNNP Việt Nam theo đúng quy định vào ngày 01/01/2018 Công kế toán VNNP Việt Nam có 2 cách để xác định doanh thu như sau:

Cách 1: Phân bổ cho số năm trả tiền trước

+ Năm 2018: ghi nhận doanh thu: 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.0000 + Năm 2019: ghi nhận doanh thu: 10.000.000 x 12 tháng = 120.000.0000

– Hạch toán:

– Khi nhận tiền của công ty AB, căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán ghi:

Nợ các TK 112: 264.000.000

Có TK 3387: 240.000.000 (Doanh thu chưa thực hiện)

Có TK 3331: 24.000.000

– Khi tính và ghi nhận doanh thu theo từng tháng, ghi:

Nợ TK 3387: 10.000.000 Có TK 511: 10.000.000

Cách 2: xác định theo doanh thu trả tiền một lần

– Tính tất doanh thu vào năm 2018 là 240.000.000 – Hạch toán: Nợ TK 112: 264.000.000 Có TK 511: 240.000.000 Có 3331: 24.000.000

  1. Cách xác định doanh thu trong một số trường hợp đặc biệt:

* Đối với hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền một lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

* Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ô tô và lắp ráp ô tô. Doanh nghiệp A dùng sản phẩm lốp ô tô do doanh nghiệp sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ô tô để tiếp tục lắp ráp thành ô tô hoàn chỉnh thì trong trường hợp này sản phẩm lốp ô tô của doanh nghiệp không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ví dụ: Doanh nghiệp B là doanh nghiệp sản xuất máy tính. Trong năm doanh nghiệp B có xuất một số máy tính do chính doanh nghiệp sản xuất cho cán bộ công nhân viên để dùng làm việc tại doanh nghiệp thì các sản phẩm máy tính này không phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Đối với hàng hóa dịch vụ tiêu dùng nội bộ thì không phải xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu bắt đầu từ ngày 01/09/2014 kể từ khi Thông tư 119/2014/TT-BTC có hiệu lực)

* Đối với hoạt động gia công hàng hóa là tiền thu về hoạt động gia công bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.

* Đối với hàng hóa của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng được xác định như sau:

– Doanh nghiệp giao hàng hóa cho các đại lý (kể cả đại lý bán hàng đa cấp), ký gửi là tổng số tiền bán hàng hóa.

* Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

– Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.

– Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

* Đối với hoạt động kinh doanh sân gôn là tiền bán thẻ hội viên, bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu kinh doanh sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp là số tiền thu được từ bán vé, bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế.

– Đối với hình thức bán vé, bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp của từng năm là số tiền bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

* Đối với hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thu từ lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế được hạch toán vào doanh thu theo quy định hiện hành về cơ chế tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

* Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế.

* Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.

Ví dụ: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1.

* Đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thu được do cung ứng dịch vụ bảo hiểm và hàng hóa, dịch vụ khác, kể cả phụ thu và phí thu thêm mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng chưa có thuế giá trị gia tăng, bao gồm:

– Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm:

Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tái bảo hiểm là số tiền phải thu về thu phí bảo hiểm gốc; thu phí nhận tái bảo hiểm; thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; thu phí quản lý đơn bảo hiểm; thu phí về dịch vụ đại lý bao gồm giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ ba bồi hoàn, xử lý hàng bồi thường 100% (không kể giám định hộ giữa các doanh nghiệp thành viên hạch toán nội bộ trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm hạch toán độc lập) sau khi đã trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: hoàn phí bảo hiểm; giảm phí bảo hiểm; hoàn phí nhận tái bảo hiểm; giảm phí nhận tái bảo hiểm; hoàn hoa hồng nhượng tái bảo hiểm; giảm hoa hồng nhượng tái bảo hiểm.

Trường hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia đồng bảo hiểm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế của từng bên là tiền thu phí bảo hiểm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo hiểm cho mỗi bên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ.

Trường hợp có thực hiện các nghiệp vụ thu hộ giữa các doanh nghiệp trực thuộc hoặc giữa doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc với trụ sở chính của doanh nghiệp bảo hiểm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế không bao gồm phần doanh thu thu hộ.

– Doanh thu hoạt động môi giới bảo hiểm:

Các khoản thu hoa hồng môi giới bảo hiểm sau khi trừ các khoản hoa hồng môi giới bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng môi giới bảo hiểm.

* Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

* Đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

* Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh có đặt cược) là số tiền thu từ hoạt động này bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho khách.

* Đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

* Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện trong kỳ tính thuế.

[Xem thêm]:Xác định thu nhập chịu thuế TNDN

3. Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại thông tư 96/2015/TT-BTC thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp được thự hiện như sau:

  1. a) Đối với hoạt động bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.
  2. b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.
  3. c) Đối với hoạt động vận tải hàng không là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người mua.
  4. d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối với dịch vụ được thực hiện trong thời gian của hai năm thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua.

Nếu như năm trước đã hoàn thành một phần việc thì doanh nghiệp thực hiện ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp vào thời điểm hoàn thành một phần công việc đó, phần hoàn thành trong năm sau sẽ được ghi nhận vào doanh thu tính thuế của năm sau.

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax