Menu Đóng

Đề nghị hướng dẫn thủ tục mua hoá đơn GTGT đối với Doanh nghiệp.

1. Câu hỏi: Đề nghị hướng dẫn thủ tục mua hoá đơn GTGT đối với Doanh nghiệp.

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục mua hoá đơn:

– Đối với Thủ tục mua hóa đơn lần đầu: Tổ chức và cá nhân mua không phải nộp  Sơ đồ các địa điểm sản xuất, kinh doanh; văn phòng giao dịch do tổ chức, cá nhân tự vẽ có xác nhận và cam kết của người đứng đầu tổ chức, cá nhân về: Địa chỉ, số nhà, đường phố (đối với thành phố, thị xã) và thôn, xã … (đối với nông thôn) để có căn cứ theo dõi giao dịch, quản lý.

– Đối với Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo: Tổ chức và cá nhân mua không phải nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra theo mẫu số: 02/GTGT (kể cả tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp trực tiếp) có xác nhận đã kê khai thuế của cơ quan thuế quản lý.

Trong thời gian tới Bộ Tài chính sẽ đề xuất, sửa đổi theo hướng: Các Doanh nghiệp thực hiện tự in hoá đơn, (có phân loại đơn vị được tự in hoá đơn và khởi tạo hoá đơn điện tử). Cơ quan thuế chỉ bán hoá đơn cho tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ gia đình và các nhân kinh doanh có cơ sở tại địa phương.

Thủ tục mua hoá đơn hiện nay bao gồm:

  1. Thủ tục mua hóa đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh:

Tổ chức kinh doanh phải nộp các giấy tờ sau:

– Đơn xin mua hoá đơn (theo mẫu số 01 đính kèm).

– Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký giới thiệu người đến cơ quan thuế liên hệ mua hoá đơn. Trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được giới thiệu đến liên hệ mua hoá đơn.

– Giấy Chứng nhận đăng ký thuế bản photocopy có xác nhận sao y bản chính của tổ chức kinh doanh.

Khi đến mua hoá đơn, người đứng tên trên giấy giới thiệu phải xuất trình chứng minh thư nhân dân (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật) với cơ quan thuế.

Hồ sơ mua hoá đơn lần đầu của tổ chức kinh doanh hoặc hộ kinh doanh nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Khi có sự thay đổi địa điểm giao dịch, địa điểm kinh doanh; trong vòng 10 ngày (ngày làm việc) cơ sở kinh doanh phải gửi thông báo thay đổi địa điểm cho cơ quan thuế biết.

Thời hạn giải quyết: không quá 5 ngày làm việc (bao gồm cả cấp sổ mua hoá đơn)

  1. Thủ tục mua hóa đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh:

Tổ chức, mua hoá đơn lần tiếp theo nộp cho cơ quan thuế các giấy tờ sau:

–  Giấy giới thiệu của tổ chức kinh doanh do người đại diện có thẩm quyền ký, trên giấy giới thiệu phải ghi rõ họ tên, chức vụ, số chứng minh thư nhân dân của người được tổ chức kinh doanh cử đi mua hoá đơn, số lượng hoá đơn xin mua.

– Sổ mua hoá đơn đã được cơ quan thuế cấp.

Người đến mua hoá đơn, phải xuất trình cho cơ quan thuế chứng minh thư nhân dân bản chính (còn trong thời hạn sử dụng theo quy định của pháp luật).

[Xem thêm]: Tư vấn các trường hợp về thuế TNDN

2. Câu hỏi: Trường hợp hoá đơn không ghi tên doanh nghiệp có được chấp nhận kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

+ Trường hợp hoá đơn không ghi tên doanh nghiệp có được chấp nhận kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

+ Trường hợp phiếu hạch toán chi phí giao dịch từ ngân hàng là hoá đơn tự in được đăng kí với cơ quan thuế thì có được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào không?

Trả lời: Tại điểm 1.7, mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:

“Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

– Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

– Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

– Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xóa, sửa chữa”

Căn cứ vào quy định trên thì:

– Trường hợp Hoá đơn không ghi tên doanh nghiệp là trái quy định và không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

– Trường hợp Phiếu hạch toán chi phí giao dịch từ ngân hàng là hoá đơn tự in được đăng kí với cơ quan thuế và ghi đầy đủ nội dung theo quy định trên thì được kê khai và khấu trừ thuế GTGT đầu vào. thủ tục mua hoá đơn GTGT đối với Doanh nghiệp.

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax