Menu Đóng

Một số thông tư mới liên quan đến thuế GTGT và TNDN

Trong tháng 5, Bộ tài chính đã ban hành một số thông tư mới có liên quan đến thuế GTGT và thuế TNDN mà các DN cần chú ý. Kính mời quý độc giả cùng theo dõi.

1. Tổng cục Thuế vừa ban hànhCông văn 1566/TCT-DNLvề chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) , thuế nhà thầu đối với tổ chức tín dụng. Theo đó, đề cập đến những nội dung sau:

– Công thức xác định tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ áp dụng cho hệ thống Ngân hàng Thương mại như sau:

Tỷ lệ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ = {Doanh thu chịu thuế GTGT trong kỳ + Doanh thu không phải kê khai tính nộp thuế GTGT trong kỳ} / Tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ (bao gồm doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT)

– Không khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của các chi phí liên quan đến máy rút tiền ATM.

– Thuế giá trị gia tăng của hàng hóa cho, biếu tặng.

– Thuế nhà thầu của các khoản phí chuyển tiền ra nước ngoài.

2. Từ ngày 16/5/2016,Thông tư 58/2016/TT-BTCquy định về việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước (CQNN) sẽ có hiệu lực.

Theo đó, thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

– Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, người đứng đầu cơ quan khác ở trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại CQNN thuộc phạm vi quản lý.

– Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước tại CQNN thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

– Thủ trưởng đơn vị dự toán các cấp quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ đối với nội dung, danh Mục dự toán mua sắm sau:

  • Có giá trị thuộc phạm vi được cơ quan có thẩm quyền phân cấp;
  • Có giá trị không quá 100 triệu đồng trong phạm vi dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền giao.

– Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập quyết định việc mua sắm tài sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Nghị định 52/2009/NĐ-CP.

Thông tư 58/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 68/2012/TT-BTC.

3. Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư 53/2016/TT-BTCsửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Theo đó, khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán), giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo một trong các phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền.

Doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán phương pháp đã chọn để tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh trong năm tài chính.

Trường hợp thay đổi phương pháp tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh, doanh nghiệp phải trình bày và thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán.

Thông tư 53/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/3/2016 và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/01/2016.

4. TheoThông tư 21/2016/TT-BTCcó hiệu lực từ 01/4/2016, ưu đãi thuế TNDN đối với công nghiệp hỗ trợ (CNHT) được hướng dẫn như sau:

– Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với thu nhập của DN từ thực hiện dự án sản xuất sản phẩm (SXSP) CNHT từ 01/01/2015 đáp ứng các điều kiện tại Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014 và các văn bản hướng dẫn, được cấp Giấy xác nhận (GXN) ưu đãi SXSP CNHT.

– Trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu đãi đối với dự án SXSP CNHT thuộc Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển thực hiện theo Thông tư 55/2015/TT-BCT .

– GXN ưu đãi SXSP CNHT ưu tiên phát triển là cơ sở để áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

– Về mức ưu đãi, thời điểm bắt đầu áp dụng ưu đãi, việc chuyển tiếp ưu đãi thực hiện theo quy định pháp luật về thuế TNDN.

– Trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN nếu DN thực hiện nhiều hoạt động SXKD thì DN xác định riêng thu nhập từ dự án SXSP CNHT ưu tiên phát triển để hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Ưu đãi thuế TNDN quy định tại Thông tư 21/2016/TT-BTC áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015. thông tư mới thuế GTGT và TNDN

Nguồn Hiệp hội kế toán

[Xem thêm]:Hồ sơ khai thuế điện tử với hoạt động thuê nhà

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax