Menu Đóng

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất; Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế; Cách tính số ngày chậm nộp tiền thuế Căn cứ pháp lý theo quy định tại Thông tư 130/2016/TT-BTC,

Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13, cụ thể như sau:

Chú ý: Tùy vào từng thời điểm khác nhau mà cách mức phạt chậm nộp thuế sẽ khác nhau nhé. Chi tiết theo khoản 3 điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC quy định mức phạt chậm nộp tiền thuế cụ thể như sau:

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13,

– Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13,

– Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày.

1, Thời điểm trước ngày 1/1/2015:

– Nếu số ngày chậm nộp dưới 90 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp bằng  số tiền thuế chậm nộp nhân 0,05% nhân Số ngày chậm nộp

– Nếu số ngày chậm nộp lớn hơn 90 ngày:

Số tiền phạt chậm nộp bằng Số tiền thuế chậm nộp nhân 0,07%  nhân Tổng số ngày chậm nộp – 90

2, Thời điểm từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016:

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0,05% X Số ngày chậm nộp

3, Thời điểm từ ngày 1/7/2016 trở đi (Hiện tại):

Số tiền phạt chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp

Cách tính số ngày chậm nộp tiền thuế:

Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

[Xem thêm]:Cách tính tiền phạt thuế GTGT, TNDN và mức phạt chậm nộp

Ví dụ 1:

Công ty A nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019, trên đó phải nộp số tiền thuế GTGT 50 triệu đồng.

-> Hạn nộp tiền thuế GTGT là ngày 20/8/2019.

– Ngày 26/8/2019, người nộp thuế nộp số tiền trên vào ngân sách nhà nước.

– > Số ngày chậm nộp thuế là 06 ngày, được tính từ ngày 21/8/2019 đến ngày 26/8/2019

Ví dụ 2:

Người nộp thuế B được cơ quan thuế quyết định gia hạn nộp thuế đối với khoản thuế GTGT 50 triệu đồng, có hạn nộp là ngày 20/5/2019, thời gian gia hạn từ này 21/5/2019 đến ngày 20/11/2019.

– Ngày 21/11/2019, người nộp thuế nộp 50 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. -> Số ngày chậm nộp là 01 ngày (ngày 21/11/2019).

Ví dụ 3:

Cơ quan thuế thực hiện thanh tra thuế đối với người nộp thuế C.

– Ngày 15/4/2019, cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế với số tiền là 500 triệu đồng, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 14/5/2019.

– Ngày 30/5/2019, người nộp thuế nộp 500 triệu đồng vào ngân sách nhà nước.

– > Số ngày chậm nộp thuế là 16 ngày, được tính từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/5/2019

Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế:

Ví dụ 4:

Công ty D nộp tờ khai thuế GTGT tháng 8/2014 (tờ khai đã nộp đúng hạn cho cơ quan thuế), theo số liệu trên Tờ khai thì Cty phải nộp 100 triệu đồng tiền thuế GTGT.

-> Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 20/9/2014 -> (Ví dụ: do ngày 20/9/2014 và ngày 21/9/2014 là ngày nghỉ). = > Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày 22/9/2014.

-> Ngày 20/8/2016, người nộp thuế nộp số tiền thuế này vào ngân sách nhà nước.

– > Số ngày chậm nộp thuế được tính từ ngày 23/9/2014 đến ngày 20/8/2016.

Cách tính số tiền phạt chậm nộp từng thời điểm như sau:

– Trước ngày 01/01/2015 tiền chậm nộp được tính như sau:

  • Từ ngày 23/9/2014 đến ngày 21/12/2014, số ngày chậm nộp là 90 ngày: Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 90 ngày = 4,5 triệu đồng
  • Từ ngày 22/12/2014 đến ngày 31/12/2014, số ngày chậm nộp là 10 ngày: Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,07% x 10 ngày = 0,7 triệu đồng.
  • Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, số ngày chậm nộp là 547 ngày: Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,05% x 547 ngày = 27,35 triệu đồng.

– Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 20/8/2016, số ngày chậm nộp là 51 ngày: Số tiền phạt = 100 triệu đồng x 0,03% x 51 ngày = 1,53 triệu đồng.

=> Tổng số tiền chậm nộp phải nộp là: = 4,5tr + 0,7tr + 27,35tr + 1,53tr = 34,08 triệu đồng

Ví dụ 5:

Công ty E nộp Tờ khai thuế GTGT quý 4/2019 vào ngày 30/12020 (nộp đúng hạn nộp Tờ khai), theo số liệu trên Tờ khai thì Cty phải nộp 100tr tiền thuế GTGT.

– Theo quy định thì hạn nộp Tiền thuế GTGT quý 4/2019 chậm nhất là ngày 30/1/2020 (ví dụ Tháng 1/20120 có 30 ngày)

-> Nhưng đến ngày 10/2/2020 Công ty mới nộp tiền thuế.

-> Số ngày chậm nộp Tiền thuế được tính từ ngày 1/2/2020 đến ngày 10/2/2020: là 10 ngày.

Mức phạt chậm nộp thuế môn bài

Chú ý:

– Đó là trường hợp Cty nộp Tờ khai thuế GTGT đúng hạn

-> Nếu Công ty nộp Tờ khai không đúng hạn thì còn bị phạt thêm tội Chậm nộp Tờ khai thuế nhé.

-> Tức là sẽ Phạt chậm nộp Tờ khai + Phạt chậm nộp Tiền thuế.

Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp tại đây: Hệ thống tư vấn trực tuyến Actax