Menu Đóng

Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho và lập, trình bày báo cáo tài chính

 

1.  Đề nghị giải thích Điểm 7.3 nằm trong “Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán”. Cụ thể:  “Đối với Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh …: ……., cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm hiện tại”.

Ví dụ, DN có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch. Năm 2015, DN chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ 01/4 năm trước đến 31/3 năm sau. Trong ví dụ được nêu chỉ đề cập tới việc trình bày BC KQHĐKD cho niên độ từ 01/04/15 đến 31/03/16 (đủ 12 tháng). Còn giai đoạn chuyển tiếp (chỉ 3 tháng – từ 01/01/15 đến 31/03/15) thì sao ạ? Trong BC KQHĐKD, cột kỳ trước của giai đoạn này, có phải mình sẽ trình bày số liệu của niên độ trước từ 01/01/14 đến 31/12/14 không?

Đoạn 30 và 31 của Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) số 21, quy định:

“Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính của kỳ trước. Và khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản, mục trong báo cáo tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi việc này không thể thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, …..”.

Căn cứ vào quy định của VAS số 21 nêu trên, nên tại Điều 103 của TT 200/2014/TT- BTC, Đối với BCKQKD và báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Số liệu kể từ thời điểm thay đổi kỳ kế toán đến cuối kỳ báo cáo đầu tiên được trình bày trong cột “Kỳ này”. Cột “kỳ trước” trình bày số liệu của 12 tháng trước tương đương với kỳ kế toán năm hiện tại”. Theo đó, khi DN thay đổi từ kỳ kế toán theo năm dương lịch (1/1 – 31/12 hàng năm) sang áp dụng kỳ kế toán khác năm dương lịch (từ 1/4/năm này đến 31/3/ năm sau) nên cần phải lập lại BCKQHĐKD (Cột đầu kỳ) phù hợp với kỳ kế toán mới (1/4/2015 – 31/3/2016) để phục vụ cho mục đích so sánh với kỳ kế toán năm 2015 (1/4/2014 – 31/3/2015). BCKQKD của DN từ ngày 1/1/2015 đến 31/3/2015, DN vẫn lập bình thường theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Lập lại số liệu đầu kỳ của BCKQHĐ năm 2015 chỉ để phục vụ mục đích so sánh, mà không phải lập lại BCKQHĐ của năm 2014, vì BCKQHĐKD năm 2014 là BCTC có tính pháp lý không được thay đổi số liệu.

Tại Điều 103 của TT 200/2014/TT – BTC. “Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo tài chính khi thay đổi kỳ kế toán, quy định: Khi thay đổi kỳ kế toán, ví dụ đổi kỳ kế toán từ năm dương lịch sang kỳ kế toán khác năm dương lịch, doanh nghiệp phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo nguyên tắc: Việc thay đổi kỳ kế toán phải tuân thủ theo quy định của Luật Kế toán. Khi thay đổi kỳ kế toán năm, kế toán phải lập riêng Báo cáo tài chính cho giai đoạn giữa 2 kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới, ví dụ: Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm 2014 theo năm dương lịch. Năm 2015, doanh nghiệp chuyển sang áp dụng kỳ kế toán năm bắt đầu từ 1/4 năm trước đến  31/3 năm sau. Trường hợp này, doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính riêng cho giai đoạn từ 1/1/2015 đến 31/3/2015”.

2. “Điều 23. Nguyên tắc kế toán Hàng tồn kho:  Đối với vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường thì không được trình bày là hàng tồn kho trên Bảng Cân đối kế toán mà trình bày là tài sản dài hạn”. Tôi muốn hỏi, trên 12 tháng là tính như thế nào?

Căn cứ quy định tại TT 200/2014/TT – BTC ngày 22/12/2014, thì: Đối với vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tính từ ngày khóa sổ lập BCTC thì được trình bày là tài sản dài hạn trên Bảng cân đối kế toán theo giá trị TS thuần (GT vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế đang ghi sổ kế toán trừ (-) đi số dự phòng giảm giá đã lập cho số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế này). Ví dụ: Khóa sổ để lập BCTC năm 2015 (31/12/2015) thì số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế công ty bạn dự trữ để sữa chữa TSCĐ cho từ năm 2017 trở về sau thì bạn   trình bày là TSDH chỉ tiêu mã số 263 trên BCĐKT.

Như vậy, bạn cần lưu số dư trên TK 1534 bao gồm cả chỉ tiêu hàng tồn kho và TSDH, khi trình bày BCTC cần căn cứ quy định trên để trình bày chỉ tiêu hàng tồn kho theo giá trị ghi sổ kế toán của số vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế có thời gian dự trữ nhỏ hơn hoặc bằng 12 tháng hoặc nhỏ hơn hoặc bằng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường và chỉ tiêu TSDH. Nguyên tắc kế toán hàng tồn kho

Nguồn Hiệp hội kế toán

[Xem thêm] Hệ thống tư vấn kế toán thuế trực tuyến miễn phí

[Xem thêm] Dịch vụ kế toán thuế an toàn cho doanh nghiệp