Menu Đóng

quy định hướng dẫn về hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Các thông tư, nghị định, công văn quy định hướng dẫn về hóa đơn điện tử mới nhất 2020

Tổng hợp các văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử và các thông tư, công văn hướng dẫn về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2020 hiện nay

stt Tên Văn Bản Ngày Ban Hành Ngày Hiệu Lực
1 Thông tư 68/2019/TT-BTC 30/09/2019 14/11/2019
Nội dung Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
2 Công văn 4178/TCT-CS 15/10/2019
Nội dung Tổng cục Thuế giới thiệu nội dung Thông tư 68/2019/TTBTC về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, dịch vụ.
3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP 12/09/2018 01/11/2018
Nội dung Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
3 Thông tư 32/2011/TT-BTC 14/03/2011 01/05/2011
Nội dung Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

Lưu ý: về cách áp dụng và thời điểm áp dụng các văn bản pháp luật liên quan đến hóa đơn điện tử:

1. Kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020

Các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành:

– Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

– Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

– Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

– Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

– Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TTBTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

2. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020

– Các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại mục 1 nêu trên hết hiệu lực thi hành.

– Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2019/TT-BTC

 DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN TRỰC TUYẾN VNNP ACTAX[/su_not