Menu Đóng

HƯỚNG DẪN KỸ NĂNG LẬP BCTC

Chương trình được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ lập BCTC và sổ sách kế toán cuối năm. Toàn bộ nội dung chương trình được thực hành và giảng dạy theo thực tế trên chứng từ sống. Trong buổi học mọi học viên đều được hướng dẫn và truyền dạy những kỹ năng, mẹo để lập sổ sách và BCTC một cách hiệu quả an toàn.

Chương trình Hướng dẫn lập BCTC được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp trong thời kỳ lập BCTC và sổ sách kế toán cuối năm. Toàn bộ nội dung chương trình được thực hành và giảng dạy theo thực tế trên chứng từ sống. Trong buổi học mọi học viên đều được hướng dẫn và truyền dạy những kỹ năng, mẹo để lập sổ sách và BCTC một cách hiệu quả an toàn.

Đối tượng: Các nhân sự phòng kế toán, Quản lý tài chính kế toán, Giám đốc, phó Giám đốc

Thời lượng: 02 buổi

 

Phần 1: Lập chứng từ kế toán

Lập các chứng từ nhập xuất thu chi theo chuẩn của BTC.

Lập các hợp đồng tài chính trong các trường hợp bán hàng hóa dịch vụ, hàng hóa bán đi trả lại, hàng hóa trả lại nhà cung cấp.

Kỹ năng nhập chứng từ và phân loại chứng từ.

Lập tờ khai Xuất – Nhập khẩu.

Cách kẹp chứng từ theo quy định.

Hướng dẫn lập BCTC
Hướng dẫn lập BCTC

Phần 2: Ghi chép sổ sách thực tế

Hình thức ghi sổ được sử dụng tại các DN thực tế hiện nay.

Ghi sổ chi tiết hàng hóa, công nợ phải thu phải trả, các khoản vay.

Lập các sổ phẩn bổ khấu hao và nhận dạng các sai phạm về vấn đề này.

Lập Sổ quỹ, sổ cái, sổ nhật ký chung

Cách đóng hệ thống sổ sách hoàn chỉnh theo quy định của BTC và luật thuế.

Phần 3: Lập Báo cáo Tài chính

Lập bảng cân đối phát sinh và kỹ năng lập chính xác ngay từ lần đầu.

Lập bảng cân đối kế toán.

Lập bảng Kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ.

Lập bảng thuyết minh BCTC theo mô hình của DN.

Phần 4: Lập báo cáo thuế

Thuế GTGT theo tháng, năm.

Thuế TNDN theo quý, năm.

Thuế TNDN theo tháng, quý, năm.

Phân tích nội dung các loại thuế của DN: Cách phòng tránh sai sót và biện pháp xử lý các sai sót đã có.

Cách điều chỉnh số liệu khai báo thuế sai sót trong các kỳ báo cáo trước kỳ báo cáo hiện tại.

Giúp doanh nghiệp hiểu được cơ bản cách lập BCTC như thế nào

Hạn chế được tối đa các rủi ro không đáng có liên quan đến chứng từ kế toán

Hiểu được hệ thống kế toán thuế trong doanh nghiệp thường rủi ro ở đâu

Áp dụng được các cách thực tế để phòng tránh rủi ro thuế trong doanh nghiệp

Đăng ký tư vấn