Khảo sát đào tạo inhouse

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp
Mã số thuế (*)
Điện thoại (*)
II. ĐỐI TƯỢNG GIẢNG DẠY
Đối tượng học (*)
Số lượng học viên (*)
Phòng ban
Các bất cập trong quá trình làm việc
III. NHU CẦU ĐÀO TẠO
Mục đích, mục tiêu đào tạo
Kế hoạch giảng dạy dự kiến