Menu Đóng

Quý Doanh nghiệp vui lòng gửi khảo sát sơ bộ về nhu cầu mong muốn đào tạo của DN. VNNP sẽ thiết kế bài giảng và chương trình đào tạo dựa trên những nhu cầu này.

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
Tên doanh nghiệp
Mã số thuế (*)
Điện thoại (*)
II. ĐỐI TƯỢNG GIẢNG DẠY
Đối tượng học (*)
Số lượng học viên (*)
Phòng ban
Các bất cập trong quá trình làm việc
III. NHU CẦU ĐÀO TẠO
Mục đích, mục tiêu đào tạo
Kế hoạch giảng dạy dự kiến